Johannes Käis

Esileht » Elu ja tegevus » Venemaa periood

Venemaa periood

Rinde lähenemise tõttu evakueeriti Riia Aleksandri Gümnaasium teistkordselt, seekord juba sügavasse tagalasse — Pensa kubermangu Saranski linna. J. Käis, olles edukalt sooritanud lõpueksamid Petrogradi ülikoolis, viibis Saranskis ainult lühikest aega ja  asus 25. oktoobril rongiga teele Vologdasse, kuhu ta oli alates 1. novembrist 1917 valitud kohaliku õpetajate instituudi geograafia ja loodusõpetuse õpetajaks.

image_preview-1

Vologda Õpetajate Instituut

Nõukogude võim kehtestati Vologdas 6. detsembril 1917. Instituudis loodi õpilaskomitee, kes nõudis ümberkorraldusi juhtkonnas. Selle tulemusena nimetati J. Käis alates 1918.     a. 21. märtsist instituudi direktoriks. J. Käisi juhtimisel hakati Vologda Õpetajate Instituuti  1918. a. sügisel reorganiseerima kõrgemaks õppeasutuseks — Vologda Pedagoogiliseks Instituudiks. See oli esimesi kõrgkoole Nõukogude Venemaa põhjarajoonis. J. Käis on ise märkinud, et kindlaid õppeplaane selleks ei olnud. Need tuli  luua  omal algatusel. Raskusi tekkis sobivate ruumide leidmisel. Täitevkomitee andis küll Instituudi kasutada endise vaimuliku seminari ruumid, kuid need olid viletsad ja kitsad. Kabinettide sisseseadeid ei olnud. Raamatukogu vajas täiendamist. Niiviisi tuli kooli juhatajal käia sageli Petrogradis, Moskvas ja isegi Kiievis, et instituudile vajalikke sisseseadeid hankida.

Kohaliku   õpetajaskonnaga   saavutas   J.  Käis   hea   kontakti 1919 a. suvel korraldatud õpetajate suvekursustel. Kursusi juhatas ta isiklikult, tegevuskava oli samalaadne Võrus 1916. aastal toimunuga. Kahjuks või õnneks jäi Vologda Pedagoogilise Instituudi reorganiseerimine J. Käisil pooleli. Mõningate sisemiste lahkhelide tõttu nii õpetajatega,  kui ka kooliülemusega lahkus ta Vologdast. 1919. a. novembris asus J. Käis tööle Pihkva Rahvahariduse Instituudis lektorina ja Pihkva kubermangu haridusosakonnas instruktorina õpetajate ettevalmistamise ja edasiharimise alal. Ka siin juhatas ta 1920. a. suvel õpetajate suvekursusi.

Pihkvas hakkas J. Käis ettevalmistusi tegema Eestisse tagasipöördumiseks. 7. septembril 1920 lahkuski ta Pihkvast, saabudes oktoobris opteerimise teel Narva kaudu Eestisse, kust ta oli eemal olnud kolm aastat.

Allikad:

● V. Horm. Koolile pühendatud elu. Johannes Käisi elukäik. – Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950. F. Eisen, koostanud. Tallinn. 1985, lk 128-130

%d bloggers like this: