Johannes Käis

Esileht » Määratlemata

Category Archives: Määratlemata

Õpetajate päeva tervitus Soomest

Meie seltsi liige Tuula Hyyrö saatis tervituseks head soovid möödunud aegadest: õpetajad ja õpilases Põhja-Savo Vieremä koolimuuseumis.

Sünniaastapäevi Johannes Käisi Seltsi loost: Paul Lehestik

Paul Lehestik

Johannes Käisi nimeline preemia 2019

Johannes Käisi Seltsi juhatus ootab 11. oktoobriks 2019 ettepanekuid preemia kandidaatide kohta. Ettepanekukirjas esitatud kirjeldused kandidaadi tegevusest peaksid sisaldama teavet tema ettevõtmistest Käisi pärandi tutvustamisel, kooliuuenduslikust eestvedamisest õpetajate täienduskoolituses, ühiskondlikust aktiivsusest. Seltsi juhatuse ettepanekul määrab Peri Põllumajanduslik  OÜ preemia ühele pedagoogile  Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile teistest Eesti maakondadest. (Vt ka seniste preemia saanute nimesid https://johanneskais.wordpress.com/kaisi_selts/laureaadid/).

Esildised saata aadressil Aina. Alunurm@gmail.com.

Johannes käisi Seltsi suvekool 2019

Esmaspäeval, 19. augustil 2019.a toimub Pärnumaal Jänesselja Lasteaias (Jänesselja tn 10, Sauga, Tori vald) suvekool „Johannes Käisi pedagoogiline pärand lõimituna riikliku õppekavaga“.

Suvekooli teemat avatakse:

kooli õppekava seisukohalt – kooliõpetajatega kohtub Pille Liblik

lasteaia õppekava seisukohalt – lasteaiaõpetajatega kohtub Aina Alunurm.

Päevakava:

11.00–12.30 loeng

Lõuna

13.15–14.45 loeng jätkub

Kohvipaus
15.00 üldkoosolek

 

Üldkoosoleku teemad:

*JKSi edasine tegevus koostöös Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi (EPAM) ning Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudiga (ÜPUI)

*JKSi juubeliaasta (2020) tegemised

Suvekool on seltsi liikmetele tasuta, teistel vaja tasuda toiduraha. Võta suvekooli kaasa häid mõtteid seltsi edasise tegevuse kohta.
Registreerumine: aina.alunurm@gmail.com. Kirjuta, kas osaled kooli- või lasteaiaõpetajate töörühmas.

 

2018. aastal Johannes Käisi ideedega

Johannes Käisi Seltsi tervitus

Töötuba “Kunstiteraapia kasutamise võimalusi kunstitunnis”

Johannes Käisi Selts kutsub osalema praktilises töötoas “Kunstiteraapia kasutamise võimalusi kunstitunnis“. Töötuba toimub 19. oktoobril 2017.a kella 15.00 – 16.30 Elva Gümnaasiumis Tartu mnt 3 (B-korpus ruum 204). Tehes õpitakse tundma kunstilise tegevuse põhieesmärke ja kasutatavaid meetodeid.  Omandatud teadmisi ja meetodeid saab kasutada erinevates ainetundides laste emotsionaalse häirituse korral lapse rahustamiseks, saavutamaks aktiivset osalemist õppes.

Et töötoas jaguks vajalikke vahendeid, palume registreeruda hiljemalt 18.oktoobriks aadressil:annek@elvag.edu.ee

Johannes Käisi Selts ootab kandidaate Johannes Käisi nimelisele preemiale!

Johannes Käisi nimeline preemia määratakse ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist, kes väärib tunnustust oma praktilise pedagoogilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning on ühiskondlikult aktiivne.

Preemiat antakse välja aastast 1985, selle on saanud 2 kollektiivi ja 62 pedagoogi. (Ühele ja samale isikule korduvalt preemiat ei määrata.)

Johannes Käisi preemia laureaadi kandidaadi nimi ja tema tegevuse kirjeldus palume saata hiljemalt 6. oktoobriks 2017.a e-posti aadressile Aina.Alunurm@gmail.com e-kirja manusena.

Johannes Käisi seltsi suvekooli asemel 24.08.2017 Põlva koolis draamakoolitus ja seltsi üldkoosolek

Põlva Kool (Kesk 25, Põlva)

9.45 Kogunemine ja registreerumine, võimalus maksta liikmemaksu

10.00–12.00 Draamaõpetus Maia Punak (Põlva Kool)
12.15 Lõunasöök
12.45–14.00 Draamaõpetus jätkub Maia Punak (Põlva Kool)
14.15–15.15 JKS üldkoosolek, kus päevakorras:
1. Juhatuse liikmete määramine
2. JKS liikmeskond
3. Seltsi tegevused, sh majandusaasta aruanne

JKSi juhatuse koosolek                               

Siinkohal palve kõigile liikmetele: kui te üldkoosolekul osaleda ei saa, siis palun andke kirjalik volikiri kaasa oma tuttavale seltsi liikmele, sest hääletamise puhul on oluline iga liikme hääl (esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile).
1. Seltsi põhikiri näeb ette, et „seltsi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema seltsi põhikirjas nimetatud eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid“. Seltsi liikmel on mitmeid kohustusi, sh liikmemaksu tasumine. Kahjuks on JKSis liikmeid, kes ei ole aastaid osalenud seltsi tegevuses ega maksnud liikmemaksu. Liikmeskonna aktiivsus on oluline ka üldkoosolekul osalemisel, sest teatavate ostuste tegemisel on määravaks
enamuse liikmete hääled.
2. JKSi liikmetele korraldati eelmisel aastal elektrooniline küsitlus seltsi eesmärkide täitmisest, soovidest jm seltsi tegevustest. Viimastel aastatel on aktiivne osalus vähenenud, mistõttu soovime arutleda teemal: missugused peaksid olema need tegevused ja teemad, kus liige oma aktiivsust näidata soovib ja saab.

Tule ja arutleme koos!

Kohtumiseni Põlvas!

 

 

Töötoad õpetajatele jaanuarist märtsini 2017: UUENENUD ÕPIKÄSITUS KÄISILIKUL MOEL

                                 

  1. aasta esimeses kvartalis viivad seltsi liikmed läbi 5 töötuba üldnimetuse all:                                                 Uuenenud õpikäsitus käisilikul moel.

Töötubade läbiviimiseks sai selts toetuse tegevusest „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, mida viiakse ellu Elukestva õppe strateegia 2020 „Pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programmi“ raames ning toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti kirjeldus: Praktiline töötubade vormis tehtavad seminarid aitavad tegevõpetajal kogeda vahetult, kuidas üks või teine teoreetiline seisukoht on praktikasse rakendatav. Johannes Käisi Seltsi liikmeskond on südameasjaks võtnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi juurutamise igapäevatöösse. Samas saame ka öelda, et käisilik õpetus toetab igati tänast õpikäsitust. Seega JKS soovib oma liikmeskonda ning laiemalt ka lasteaia- ja kooliõpetajaid toetada õpikäsituse elluviimisel ning seda käisilikult töökooli vormis (ehk kogemuslik õpe, töökool, üldõpetus).

 Projekti eesmärk: Läbi on viidud töötoad lasteaia- ja kooliõpetajatele õpikäsituse rakendamiseks lasteaias ja koolis käsilikul moel (ehk Johannes Käisi pedagoogilisi põhimõtteid järgides).

 Projekti tulem/mõju:

Siinkohal näen mõju kahepoolsena: õpetaja saab kogemusi, teadmisi, mille tulemusena lapse ja õpilase lasteaia- ja koolipäev on huvitav ja teda igati arendav. Saame luua koolirõõmu, mida tänases koolis napib.

 Projekti maksumus: 2590,44.

Töötoad toimuvad Elvas, Aakres, Pärnus, Tallinnas ja Põlvas. Töötubade toimumise kohta vaata: Kutse töötubades osalema (veel …)

Tallinna Ülikoolis õpetame õpetajaid ja õpime ise

Kristi Vinter, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor

 

Viimased kaks aastat on sõnapaar “muutunud õpikäsitus” kujunenud haridusvaldkonnas tegutsejatele igapäevaseks mantraks. Õpikäsituse ideedes ei ole iseenesest midagi väga uut – sarnanevad need suuresti juba eelmise sajandi alguse kooliuuendusliikumise juhi Johannes Käisi mõtetega. Seda enam on mõistlik heita aeg-ajalt pilk tagasi väärikatele eelkäijatele ja paigutada omaaegne kooliuuendus tänasesse päeva, kus vorm ja kontekst on muutunud, sisu jäänud sarnaseks ning kooliuuenduse uus laine Eesti elukestva õppe strateegia valguses püüab tegeliku ja laiahaardelise muutuseni jõuda.

Õpime, areneme ja uueneme

2016. aasta kevadest septembrini on olnud Tallinna Ülikooli õpetajaõppe jaoks uute ja varasemast süsteemsemate arendustega tegelemiseks hoovõtuaeg. Suured reformid ja liitunud üksustega sõbraks saamine on jäämas selja taha ning alanud on tõsine töö. Käesolev suvi rõõmustas muuhulgas varasemast suurema huviga õpetajaõppe vastu ning tasapisi hakkab tunduma, et õpetajakutse on oma tähtsust ja olulisust ühiskonnas taastamas.

1. septembril 2015 alustas Tallinna Ülikool uut õppeaastat murranguliselt: varasema 23 instituudi asemel alustas tööd kuus liitunud üksustest kujunenud instituuti. Neist üks haridusteaduste instituut, mis moodustus kolmest üksusest: kasvatusteaduste instituudist, pedagoogilisest seminarist ja haridusinnovatsooni keskusest. Liitunud üksused laiendasid nii uue haridusteaduste instituudi tegevusvälja kui ka selle sisu. Sellest hoolimata on õpetajaõpe Tallinna Ülikoolis märksa laiem kui haridusteaduste instituut, sest aineõpetajate õppekavad on jagunenud erialainstituutide vahel. Nende ühtne ja nüüdisaja ootustele vastav arendamine on seetõttu kõigi asjaosaliste jaoks keeruline koostööharjutus.

Ülikooli siseseks ja väliseks koostöö harjutamise kohaks on kujunenud haridusinnovatsiooni keskus, mis uuendab instituudi ja ülikooli õppemetoodilist tööd ning on vahendajaks haridusuuenduslikele muutustele haridusasutustes väljaspool ülikooli. Kevadel käivitus haridusinnovatsiooni keskuses kompetentsikeskuste väljaarendamise meetme toel neli uuendusi loovate sihtidega arendusmeeskonda, kuhu kaasatakse tegevõpetajaid, haridusteaduste instituudi töötajaid ja didaktikaõppejõude teistest erialainstituutidest eesmärgiga tugevdada ja nüüdisajastada õpetajaõpet ning koondada valdkonnaga tegelejad ühe mütsi alla. Meeskonnad tegelevad didaktikaarenduse, uuenduslike õppemetoodikate ja tegevuspraktikate monitoorimise, testimise, kogumise ja õpetajaõppesse lõimimisega, uuendavad õpetajaõppe praktikat, uurivad ja arendavad koolikultuuri ja juhtimismudeleid, viivad läbi kooliarendusprojekte, töötavad välja süsteeme parimate praktikate levitamiseks ning on vahendajateks kooli ja ülikooli koostöös uuenduste ellurakendamisel Eesti haridusmaastikul.

Rõõmustav on seegi, et haridusteaduste instituudi akadeemilisse perre on lisandunud viimase paari aastaga noori ja potentsiaalikaid uurijaid-õppejõude, mis on loonud võimaluse akadeemilise järelkasvu kujunemiseks. Instituut on saanud rikkamaks piirdistsipliinide teadlaste ja õppejõudude võrra, kelle valdkonnad on seotud psühholoogia, sotsioloogia, tehnoloogia jm valdkondadega, milleta  kasvatusteadus hakkama ei saaks.

Kiirete muutuste aasta

Haridusteaduste instituudis tegeleti eelmisel õppeaastal aktiivselt õppekavade sisude läbivaatamise ja uuendamisega. Lähtusime põhimõttest, et muudatused oleksid sisulised, mitte kosmeetilised ning õppekava sisu lähtuks vajadusest, mitte olemasolevatest inimestest ja tingimustest. Sisu kaasajastamise vajadustest lähtuv arendamine nõuab muuhulgas uute akadeemiliste profiilide loomist ja väljaarendamist.

Suure muutuse tegi läbi õpetajakoolituse baasmoodul, mida haridusteaduste instituut arendab ja pakub kõikide Tallinna Ülikooli aineõpetaja õppekavadesse. Baasmooduli arendamine tõi kaasa ümberkorraldused ja sisulised muudatused õpetajaõppe praktikates – seda nii praktikate suurenenud mahu kui sisulise lõimumise seisukohalt. Kui varem oli õppekavade sisu üles ehitatud nagu pusle – iga õppejõud oma tüki ja praktikaülesannetega ning selle juurde käiv vaikimisi ootus, et õpetajaks õppija selle kõik õpingute käigus ise tervikuks lõimib – siis terve eelmise ja käesoleva õppeaasta toimetavad õpetajaõppe baasmooduli õppejõud ja ainedidaktikud tegevõpetajaid kaasates ühiselt sellega, et õpetajaõpe oleks õppija jaoks lõimitud tervik.

Uue kuue ja hingamise saab partnerkoolide võrgustik, kuhu kuulub täna juba üle 20 kooli ning kellega vastastikku rikastavaid koostööformaate juba sügisest koos välja töötama asutakse. Partnerkoolid on õpikogukond, kus testitakse ja hinnatakse haridusinnovatsiooni keskuses väljatöötatud või soovitatud õppemeetodeid ja -vahendeid; viiakse läbi kooli vajaduste hindamist; kaasatakse ülikooli õpetajakoolituse arendamisse ja läbiviimisse. Õpetajate õppekavade arendamise ja realiseerimise olulisteks partneriteks kujundevad varasemast märksa enam tegevõpetajad partnerkoolidest ja mujalt.

Õpetajaõpe ja haridusuuendus on Tallinna Ülikooli prioriteet

Tallinna Ülikool oma arengukavas 2015–2020 tõstnud haridusuuenduse prioriteetseks valdkonnaks ning asunud seda üle-ülikooliliselt varasemast märksa tõsisemalt arendama ja toetama. 2016. aasta sügiseks oleme oma mahukate muudatuste ja uute plaanide tegemisega jõudnud sinnamaale, et sisuline töö võib täie tõsidusega alata.

Nii nagu 1930. aastatel koondusid Johannes Käisi ja Võru Õpetajate Seminari ümber uuendusmeelsed õpetajad, on ka Tallinna Ülikoolil samaväärselt soov koguda tänased “kooliuuenduslased” koostöiselt ühiste sihtide poole liikuma.