Johannes Käis

Esileht » Kirjutiste võistlus

Category Archives: Kirjutiste võistlus

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Johannes Käisi Seltsi kirjutiste võistlus 2014 Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa

Johannes Käisi Selts kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja 2014. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa. Seekordse kirjutise võistluse oleme sidunud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsunud algatusega Huvitav Kool.

Kogegem uuesti eduelamusi oma tegevusi ja edu aluseid kirja pannes. Andkem kolleegidele, lastele, vanematele ideid igapäevaelu rikkamaks teha. Muutkem koolides ja lasteaedades toimuv nähtavaks. Näidakem avatust, loovust ja uuendusmeelsust. Kirjutama kutsutakse õpetajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja õppejõude. Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Kuivõrd tähtsale kohale seame laste huvid, koostöö, valikud ja vastutuse? Kuidas muutuvad maailma muutumisega huvid, mida peame igipõliseks? Missugune osa on laste huvidega seotud tegevustega kodul, lasteaial, koolil? Missuguseid koostöö ja üksteise toetamise võimalusi näeme?  Mida oleme oma suhtumistes muutnud üleilmastumise tõttu, milles näeme püsiväärtusi? Missugustest Johannes Käisi seisukohtadest leiavad pedagoogid tuge?

2014. aastasse mahtus Eesti lipu 130. aastapäev. Selja taga on laulupeo puudutus, mis sidus oleviku- ja tulevikutunnetusega esimest laulupeost möödunud 145 aastat. Eestis on 2014. aasta liikumise ja spordi aasta, lähinaabritega tähtsustame aastat Soome lahe aastana. ÜRO peaassamblee on kuulutanud 2014. aasta rahvusvaheliseks peretalude aastaks. Oma kirjutise võib siduda nende fookustega, aga kirjutajad on üldteema piires vabad: millest kirjutada, milline pealkiri kirjutisele panna. Keskenduda võib ainult kodule, lasteaiale või koolile. Inspiratsiooni kirjutamiseks võivad pakkuda juba sõnastatud ootused huvitavale koolile http://huvitavkool.blogspot.com/p/avalikkuse-ootused-huvitavale-koolile.html

Võistlusele on oodatud oma kogemuste, huvitavate tegevuste, ettevõtmiste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused lisadena), esseed, töökavad, õppekomplektide retsensioonid, lasteaia või kooli arengu- ja/või eripära kujunemise lood. Kirjutise üldistava osa pikkus on kuni 7 lk. See kirjutatakse eesti keeles, lisamaterjale võib esitada ka mõnes muus keeles. Lisade maht ei ole piiratud.

Võistlustöö saadetakse 28. oktoobriks 2014 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com e-kirja manustena. Töö esitatakse vähemalt kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna. Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa on mahukas või sisaldab eriformaadilisi materjale (failide nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga,

2) kooskõla riiklikes õppekavades sätestatuga;

3) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, dialoogid autoriteetidega oma tõekspidamiste asjakohasuse kinnituseks vm);

4) näidete asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;

5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, viitamine, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid õpetajaid-õppejõude, õpetajaks õppijaid, lapsevanemaid ja haridussõpru. Oma kogemuste, eduelamuste ja seisukohtade läbimõtlemine ning sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine – see on üks võimalus elu huvitavamaks muuta.

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil novembris 2014, kus antakse üle ka auhinnad ja tutvustatakse parimaid töid.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis, autoreid kutsutakse esinema Johannes Käisi seltsi suvekooli ja konverentsile.

Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga

KODU, LASTEAED, KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2013. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Tehkem end õnnelikumaks eduelamusi ja edu aluseid kirja pannes. Tehkem kirjutistega õnnelikumaks kolleege, lapsi, lapsevanemaid. Kirjutama kutsutakse õpetajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja õppejõude. Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

2013. aastal tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva, 2013. aasta on kuulutatud pärimusaastaks. Need asjaolud ajendasid ka võistluse üldteema „Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa“ valiku. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad.

Seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus. Missugune osa selle hoidmises ja selle tekkes on kodul, lasteaial, koolil? Kuivõrd tähtsale kohale seame õpetuses-kasvatuses kultuuri, lapsed kultuuri pärijatena? Mida tehakse pereelus, kuidas kultuuripärand kajastub õppematerjalides? Mida oleme oma suhtumistes muutnud üleilmastumise tõttu, milles näeme püsiväärtusi? Missugustest Johannes Käisi seisukohtadest leiavad pedagoogid muutuvas maailmas tuge? Oma pedagoogiliste kogemuste vahendamine on samuti osa kultuuripärandist.

Võistlusele on oodatud oma kogemuste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused lisadena), esseed, töökavad, õppekomplektide retsensioonid. Kirjutise kogemusi üldistava osa, essee või retsensiooni pikkus on kuni 7 lk. See kirjutatakse eesti keeles, lisamaterjale võib esitada ka vene, inglise, saksa vm keeles. Lisade maht ei ole piiratud.

Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2013 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna. Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa on mahukas või sisaldab eriformaadilisi materjale (failide nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga,

2) kooskõla riiklikes õppekavades sätestatuga;

3) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, dialoogid autoriteetidega oma tõekspidamiste asjakohasuse kinnituseks);

4) näidete asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;

5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, viitamine, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid õpetajaid-õppejõude, õpetajaks õppijaid ja ka lapsevanemaid. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine – see on üks võimalus elu rõõmurikkamaks saada.

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2013 novembris, kus antakse üle ka auhinnad ja tutvustatakse parimaid töid.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis, autoreid kutsutakse esinema Johannes Käisi seltsi suvekooli ja konverentsile.

HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistluse tähtaega on pikendatud – 28. novembrini

Võistluse korraldajad pikendavad pedagoogiliste kirjutiste võistlustööde esitamise tähtaega 28. novembrini. Nii saavad osaleda ka need õpetajad, kes seoses üleminekuga uuendatud õppekavale on eelmise õppeaasta lõpus ja selle alguses tavapärase õppetöö kõrval osalenud erinevates töörühmades. Ka on töökavade uuendamine ja õppevara kohandamine uusi ootusi silmas pidades võtnud rohkem aega

Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Käsitlusaspekti valib kirjutaja. Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Seetõttu on korraldajad eeldanud, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge.

Kirjutiste võistluse töö põhiosa pikkus on kuni 7 lk. Võistlustöö põhiosa peab olema kirjutatud eesti keeles. Eesti keeles kirjutatud põhiosa juurde võib panna lisasid, mis esitatut näitlikustavad. Lisade maht ei ole piiratud, esitada võib ka lisamaterjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

Võistlusjuhendis esitatakse näiteid küsimustest, millele võimalike vastuste esitamine või vastuste otsimise lugu võib olla kirjutise alus:

– Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida vajab tulevik?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus: kas mina õpin või meie õpime?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus ehk mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus – kuidas see kajastub õpetaja töökavas?

Vt juhendit http://www.htk.tlu.ee/kais/Members/Kai/pedagoogiliste-kirjutiste-voistlus

Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Võtkem aega oma seisukohtade läbimõtlemiseks ja sõnastamiseks, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimiseks. See on üks võimalus  koolielu rõõmurikkamaks saada.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad. Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine – see on üks võimalus koolielu rõõmurikkamaks saada. Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com

Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse.

Võistluse üldteemaks on ka sellel aastal „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad.

Mõned näited küsimustest, millele võimalike lahenduste esitamine või lahenduste otsimise lood võivad olla kirjutise alus:

Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida pean õpetajana tähtsaks tuleviku jaoks?

Mina õpin, sina õpid – meie õpime?

Meie õpime – mida sina, mida mina ja mida tema?

Mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
Individuaalsusest ja sotsiaalsusest õpetajatöös

Võistlusele on oodatud oma kogemuste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused lisadena) või esseed, samuti esseed oma haridusfilosoofiast.
Kirjutise kogemusi üldistava osa või essee pikkus on kuni 7 lk. See kirjutatakse eesti keeles, lisamaterjale võib esitada ka vene, inglise, saksa vm keeles.

Lisadena võib kogemuste esitluses oma seisukohtade näitlikustamiseks kasutada töökavasid, õpetajate ja õpilaste eneseanalüüsi, asjakohaseid väljavõtteid autoriteetidelt vms. Lisade maht ei ole piiratud.
Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa on mahukas või sisaldab eriformaadilisi materjale (failide nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga;
2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, dialoogid autoriteetidega oma tõekspidamiste asjakohasuse kinnituseks);
3) näidete asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;
4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, viitamine, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Seetõttu eeldavad korraldajad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge.

Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine – see on üks võimalus  koolielu rõõmurikkamaks saada.

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2012 novembris, kus antakse üle ka auhinnad ja tutvustatakse parimaid töid.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis, autoreid kutsutakse esinema Johannes Käisi seltsi suvekooli ja konverentsile.

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2011/12. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“.

Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Käsitlusaspekti valib kirjutaja.

Mõned näited küsimustest, millele võimalike vastuste esitamine või vastuste otsimise lugu võib olla kirjutise alus:

– Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida vajab tulevik?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus: kas mina õpin või meie õpime?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus ehk mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
– Individuaalsus ja sotsiaalsus – kuidas see kajastub õpetaja töökavas?

Kirjutiste võistluse töö põhiosa pikkus on kuni 7 lk. Võistlustöö põhiosa peab olema kirjutatud eesti keeles. Kirjutise põhiosa juurde võib panna lisasid, mis esitatut näitlikustavad. Lisade maht ei ole piiratud, esitada võib ka lisamaterjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

Võistlustöö saadetakse 3. novembriks 2011 e-posti aadressil kai(at)meis.ee e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa sisaldab eriformaadilisi materjale (nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga,
2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses);
3) näitliku materjali valiku asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;
4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2012 jaanuaris, kus antakse üle ka auhinnad.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI PEDAGOOGILISTE KIRJUTISTE VÕISTLUS 2010/11. õppeaastal

Vastavalt 20. mail 2010 sõlmitud koostöökokkuleppele 3.3–4/426 kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2010/11. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Kirjutaja ülesanne on teemat täpsustada ja leida oma kirjutisele sobiv pealkiri. Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2009. Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 7-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2010 jaanuaris, kus antakse üle ka auhinnad. Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis. 

Mõiste õppekeskkond tõlgendamisel oodatakse juhindumist põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvist 19. Õppekeskkond; põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade vastavatest paragrahvidest (§ 6 ja § 7). Need sätestused võiksid suunata õppekeskkonna mõtestust ka lasteaiaga seotud kirjutistes.

Kirjutiste võistlusele oodatakse töid, mis koosnevad kahest osast. Töö I osa (kuni 7 lk) peaks tutvustama

 • autori seisukohti, mis on seotud õpetajatöö nende tegevustega, mida töö teine osa näitlikustab,
 • autori tõekspidamiste lätteid ja kaasamõtlejaid;
 • alusandmete kogumise metoodika kirjeldust, järeldusi ja ettepanekuid, sh autori enda edasist tegevust töös esitatud seisukohtade tutvustamisel ja ellurakendamisel.

Võistlustöö I osa peab olema kirjutatud eesti keeles.

Töö II osa näitlikustab I osas esitatud tõekspidamisi, tutvustab nende rakendust. See võib sisaldada küsitlusmaterjale, juhtumikirjeldusi. II osa maht ei ole piiratud, esitada võib ka materjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

Kirjutiste võistlusele saabunud tööd võiksid näiteks

 1. analüüsida oma lasteaia/kooli õppekeskkonda (meetodid, vahendid, õppekohad, suhted);
 2. kirjeldada, missuguseid positiivseid arenguid on õpetajatevaheline koostöö toonud õppekeskkonda, missugused on ootused ja kavad edaspidiseks;
 3. pakkuda raamatukogus, muuseumis vm toimuva tunni ettevalmistamise või järelmõtestamise näidiseid (õpetaja töökava ja tunnikava, tunni analüüsi skeem vmt);
 4. esitleda õpetaja tegevusi õppekeskkonna kujundamisel, seostades neid Eesti pedagoogilise mõtte ajaloo, eriti aga Johannes Käisi didaktilis-metoodilise pärandiga.

Võistlustöö saadetakse hindamise töörühma sekretärile (kai@meis.ee) e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui II osa sisaldab eriformaadilisi materjale (nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

 1. kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga,
 2. esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses, näitlikustatus);
 3. andmete kogumise / näitliku materjali valiku asjakohasus töö esimeses osas esitatust lähtuvalt;
 4. töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2010.

Plakativõistlus üliõpilastele “Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”

Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast. Võistlustöid võib teha rühmas või üksitööna. Plakatid koostatakse keskkonnas http://www.glogster.com, plakatit täiendab saatetekst. Tööde tähtaeg on 8. november k.a JKS loodab, et võistlustööde vorm on põnev ja koolielu mälestustes või tuleviku-unistustes piisavalt ergas, et kaasa lüüa.

Plakativõistlus üliõpilastele „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus“

Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast.

Mõiste õppekeskkond tõlgendamisel oodatakse juhindumist põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvist 19. Õppekeskkond; põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade vastavatest paragrahvidest (§ 6 ja § 7). Need sätestused võiksid suunata õppekeskkonna mõtestust ka lasteaiaga seotud kirjutistes.

Võistlustöö vormistatakse kahes osas:

1)   saatetekst plakatil esitatud tõekspidamiste allikatest (kasvatusteadlaste seisukohad, õppekavades väljendatud ootused, kursusekaaslaste küsitlus vmt) ja plakati koostamise/kujundamise protsessist,

2)   plakat, mis on tehtud plakatite tegemise keskkonnas GLOGSTER (www.glogster.com).

Võistlustööd võivad tehtud olla rühmas või üksitööna.

Saatetekst (kuni 5 lk + tiitelleht) saadetakse hindamise töörühma sekretärile (kai@meis.ee) e-kirja manustena kahes failis. Esimeses failis (nimetus Plakat) esitatakse võistlustöö saatetekst; tiitellehel plakati nimi, plakati veebiviide ja koostaja(te) andmetena märgusõna. Teises failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on plakati nimi, plakati veebiviide ja koostaja(te) andmed: nimi, kõrgkool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.

Plakati kujundamiseks tuleb ennast keskkonna kasutajaks registreerida. Plakatit saab kujundada nii etteantud kujunduselementidega kui ka omatehtud jooniste, piltide, heli- ja videofailidega.

Võistlustööde hindamisel arvestatakse

 • plakati sisukust,
 • sõnumi selgust,
 • plakati kujunduslikku mitmekesisust,
 • tehnoloogia kasutamise oskust,
 • plakati terviklikkust;
 • saateteksti ammendavust nii sisude valiku kui ka valiku aluse osas,
 • plakati koostamise/kujundamise protsessi tagasisidestamise aspektide mitmekesisust

Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2009. 

Võistluse auhinnafond, Kalju Lehe stipendiumid on 5000 krooni. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2010 jaanuaris, kus antakse üle ka stipendiumid.

Võistlustööd avalikustatakse seltsi kodulehel, saatetekstid kas üksiktekstidena või koondülevaatena, plakatite kohta esitatakse veebiviited.

2009. aasta HTMi ja JKSi kirjutiste võistlus

Vastavalt 31.08.2009 sõlmitud koostöökokkuleppele kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2009. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Seltsi 2009.–2011. aasta üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Kirjutisi oodatakse 31. oktoobriks 2009.

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2008

Võistluse üldteema on “Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös II”. Võistlusele oodatakse ennekõike õpetajate ühistööd ja ainete lõimimist kajastavad kirjutisi. Võistlustöö saata aadressile kai@meis.ee kuni 24. oktoobrini 2008 e-kirja manustena. Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kirjutise terviklikkus, lõpetatus ja järelduste esitamine.
2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, kirjeldatud tegevuste või esitatud andmete analüüsi olemasolu, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses, kirjandusallikate esitamise teemakohasus, näitlikustatus);
3) andmete kogumise / näitliku materjali valiku asjakohasus töö esimeses osas esitatust lähtuvalt;
4) esitatud seisukohti rakendamine töös, seisukohtade tutvustamine teistele pedagoogidele (tehtu ja kavatsused);
5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus; töö õigekirja kontrollimiseks soovitame kasutada spellerit).

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 22. detsembriks 2008 ning auhinnad antakse üle seltsi aastakonverentsil 2009. aasta jaanuaris. Võistlustööd säilitatakse Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja autorite nõusolekul avalikustatakse seltsi kodulehel.

2007. aasta kirjutiste võistluse tulemused

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI 2007. AASTA KIRJUTISTE VÕISTLUSELE “TUND – JÄÄMÄE VEEPEALNE OSA ÕPETAJATÖÖS” SAABUS 9 TÖÖD, ÜKS VÕISTLUSVÄLINE. TÖÖDE AUTOREID TUNNUSTATI JOHANNES KÄISI SELTSI AASTAKONVERENTSIL 18.01.2008. Tööd on Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile üle antud 18.01. 2008.

Mariina Paesalu “Mis on lahti õpetajaga ja mida temaga ette võtta”
Tunnustus aktuaalse teema valiku ja käsitlemise eest.

Tiiu Kahar “Avastamine ja uurimine looduses avab tee mõtlemisele”
Tunnustus Johannes Käisi seisukohtade aktuaalsuse veenva tõestamise eest.

Malle Malling “Õpetaja – igavene õppija”
Tunnustus klassijuhataja rolli esiletõstmise eest pedagoogiliselt optimistlikul ja muhedal moel.

Margit Tõhk “Kallistan oma puud”
Tunnustus laste fantaasiat ergutava ja kavakindla looduskasvatuse emotsionaalse käsitlemise eest .

Heli Prii “Muuseumitunnid”
Tunnustus käisiliku lähenemise eest ajalooteemade avamisel.

Pille Rebane ja Inga Lokko “Võitlus varjatud passiivsusega koolitunnis”
Tunniustus õpilasi vastastikku innustavate ja toetavate õpitegevuste põhjaliku tutvustamise eest .

Ilme Kraaner “Iseseisva mõtlemise arendamine I kooliastmes”
Tunnustus õpilasi mõtlema ergutava tööviisi näitliku ja veenva käsitlemise eest.

Tiia Mikson “Kuulamine – vajalik õpioskus”
Tunnustus kuulamisoskuse edendamise kui pealiskaudsuse ja enesekesksuse ületamise võimaluse veenva esitluse eest.

Peep Leppik “Tund pedagoogilise psühholoogia peeglis”
Võistlusväline töö.